پلو يوناني

یک جور برنج با مخلفات که سورملینا ادعا میکند یونانی است و کسی هم حق اعتراض ندارد