غذای جنوبی Archive

تمبرهندی پلو

وقتی که بچه بودیم شاید اون وقتها که تمبرهندی می خوردیم و کیف می کردیم، هیچ وقت فکر نمی کردیم می شه باهاش یه غذای لذیذ پخت. اصل این غذا جنوبیه. البته بگم که این غذا تحریف شده است. همونطور …