عکسهایی از انواع کباب

چلوکباب برگ

چلوکباب برگ

چلوکباب کوبیده

چلوکباب سلطانی

جوجه کباب

کباب ترکی

کباب بلغاری

کباب چنجه

کباب بره

کباب ترش

کباب ماهی

بره

منبع عکسها:

http://www.hanifworld.com/Kabab.htm