سفره خانه سنتی Archive

سفره خانه سنتی آبان

دوستان زیادی درخواست داشتند که در باره سفره خانه های سنتی بیشتر بنویسیم. ما هم اطاعت امر کردیم و با یکی از معروفتریناش شروع کردیم. این سفره خانه برای خودش طرفدارای خاصی داره و کسای زیادی توش خاطره های خوبی …