دسر Archive

شاتوت بستنی

شنیده ام شاتوت اومده ولی هنوز رویت نکرده ام. چند روز پیش مهمون داشتم، فکر کردم یه چیزی درست کنم که شاتوت داشته باشه ولی شاتوت نداشتم ! به یاد یه شیشه شهد شاتوتی افتادم که از پارسال تو یخچال …